Vertrouwelijkheid

Inhoudstafel

 1. Waartoe dient een privacybeleid?
 2. Verzameling van persoonsgegevens – Privacyhandvest
 3. Beleid inzake cookies
 4. Verwerkingsverantwoordelijke
 5. Klachtendienst en functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

I. Waartoe dient een privacybeleid?

A. Principes

Easybrussels verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens online te beschermen overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven. Hij verbindt zich eveneens tot het naleven van het recht op afbeelding (zie deel "B. Wettelijke vermeldingen").
Dit beleid geldt voor alle pagina's van de websites die beheerd worden door Easybrussels.

Easybrussels gebruikt de gegevens die hij over u verzamelt om met u te communiceren, om meer inzicht te verwerven in het gebruik van zijn website (met inbegrip van de mobiele toepassingen) of van zijn diensten en om u informatie te sturen die u mogelijk kan interesseren (zie delenII en III van dit beleid).

Dit beleid kan ettelijke andere namen krijgen, zoals "privacyverklaring" (privacy statement), "richtlijn gegevensbescherming" of soms gewoon "privéleven". De doelstelling blijft echter altijd dezelfde: de gebruikers informeren over de manier waarop hun privégegevens worden gebruikt. Easybrussels nodigt u uit kennis te nemen van het hierna uiteengezette beleid, zodat u weet op welke manier uw persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden. Aangezien dit document later nog kan wijzigen, nodigt Easybrussels u uit het regelmatig te raadplegen.

Dit privacybeleid is een document dat verduidelijkt op welke manier Easybrussels gegevens verzamelt, gebruikt en meedeelt. Het dient vier functies te vervullen:

 1. De gebruikers informeren over het verzamelen van hun persoonsgegevens en over hoe ze gebruikt worden.
 2. De gebruikers de kans geven de verzamelde gegevens te laten verwijderen.
 3. De gebruikers toegang verlenen tot de verzamelde gegevens en de kans geven om de juistheid ervan te betwisten.
 4. De gebruikers verzekeren dat hun gegevens veilig zijn.
Al die maatregelen dragen bij tot de garantie dat uw persoonsgegevens niet aan derden verkocht zullen worden of niet voor kwaadwillige doeleinden gebruikt zullen worden.

B. Wettelijke vermeldingen

1. Regelgeving met betrekking tot het privéleven

Easybrussels zal uw gegevens gebruiken overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven, zijnde met name de volgende wetteksten:

 • De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, ook "GDPR" genaamd);
 • De richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie);
 • De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

2. Bijzondere wetten

De wetten met betrekking tot bijzondere bepalingen (bijvoorbeeld indien u aan wedstrijden deelneemt) zullen op de aangewezen plaatsen vermeld worden met betrekking tot het te bereiken doel (bijvoorbeeld in het deelnemingsreglement bij zo'n wedstrijd).

C. Wijzigingen aan het privacybeleid

Easybrussels behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen om ervoor te zorgen dat het conform de geldende regelgeving met betrekking tot het privéleven blijft of om het aan te passen aan zijn handelwijze. Zij nodigt u dan ook uit het beleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen op onze website geüpload worden, met aanpassing van de datum in de laatste paragraaf.

Easybrussels zal geen enkele wijziging aanbrengen die tot vermindering leidt van de bescherming van uw rechten zoals ze in dit privacybeleid is gewaarborgd, zonder vooraf uw toestemming te hebben gekregen.

II. Verzameling van persoonsgegevens – Privacyhandvest

A. Wat zijn persoonsgegevens?

Een "persoonsgegeven" (hierna "uw gegevens" wanneer het om de uwe gaat) vertegenwoordigt elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna genoemd "betrokken persoon"). Als geïdentificeerd of identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor diens fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonsgegevens moeten op een loyale en geoorloofde wijze en transparant naar de betrokkene toe verwerkt worden, ze moeten verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden, aangewezen, relevant en niet buitensporig zijn, nauwkeurig zijn en bewaard worden in een vorm die identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt.

B. Welke persoonlijke identificatiegegevens worden over u verzameld?

De soorten gegevens die Easybrussels ontvangt en opslaat en de omvang ervan hangen af van de manier waarop u onze website en andere communicatieplatforms gebruikt. Tot de meeste van onze pagina's kunt u toegang krijgen zonder op te geven wie u bent en zonder persoonsgegevens mee te delen.

In bepaalde gevallen vraagt Easybrussels u die gegevens om u specifieke diensten te kunnen leveren of u dingen te kunnen opsturen. De persoonlijke identificatiegegevens die u op die manier verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven, behalve indien dat nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde dienst.

Easybrussels zamelt zelf geen persoonlijke gegevens in als ze niet vrijwillig worden verstrekt. Door vrijwillig in contact te treden met Easybrussels verklaart u in te stemmen met het legitiem verzamelen van gegevens zoals naam en voornaam van de betrokken persoon, mailadres, telefoonnummer, inhoud van de boodschap, tijdstip (datum en uur), de aanhef van de e-mail en de eventuele fysieke adressen die erin worden vermeld evenals andere persoonlijke gegevens die u Easybrussels zou hebben verstrekt.

Enerzijds zijn de gegevens die u Easybrussels vrijwillig verstrekt afkomstig van, bijvoorbeeld, het aanmaken van een eigen account, het deelnemen aan een van onze spelletjes, wedstrijden of quizzen of uw inschrijving voor een van onze diensten (nieuwsbrief enz.).

Het gaat met name om de volgende gegevens, afhankelijk van het te bereiken doel:

 • naam en voornaam,
 • pseudoniem
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • uw stad of gemeente, land en postcode.
 • de data van uw deelnames en de antwoorden die u geeft in het raam van onze spelletjes/wedstrijden.

Anderzijds kunnen gegevens worden verzameld terwijl u op de websites van Easybrussels navigeert of terwijl u de diensten van Easybrussels gebruikt zonder dat u de gegevens rechtstreeks meedeelt (zie deel III Beleid inzake cookies).

Bovendien zijn bepaalde gegevens verplicht mee te delen, terwijl andere facultatief zijn. Als u verplichte gegevens weigert te verstrekken aan Easybrussels, kan u de toegang tot bepaalde inhoud worden ontzegd en kan het bijvoorbeeld zijn dat u onmogelijk aan een wedstrijd kunt deelnemen.

Om uw inschrijving te vergemakkelijken, krijgt u soms de mogelijkheid uw Facebook-account, Google-account of andere te koppelen aan uw account bij Easybrussels. In dat geval kunnen bepaalde persoonsgegevens die u aan die derden hebt meegedeeld (basisinformatie, mailadres…) door de beheerders van die diensten doorgegeven worden aan Easybrussels. Easybrussels nodigt u uit kennis te nemen van die diensten van derden en er in voorkomend geval de parameters in te stellen met betrekking tot het doorgeven van persoonsgegevens die u betreffen.

Door dit privacybeleid te aanvaarden tijdens het aanmaken van uw account, stemt u ermee in dat uw gegevens worden verwerkt onder de voorwaarden en modaliteiten die in dit privacybeleid worden opgesomd.

C. Wie verzamelt uw gegevens?

Wanneer u op de website van Easybrussels bent of op een ander communicatieplatform dat ermee samenhangt of waarop hun personeelsleden actief zijn en persoonsgegevens worden gevraagd, dan deelt u die gegevens mee aan Easybrussels alleen, tenzij anders vermeld.

Dat is bijvoorbeeld het geval met online betalingen. Wanneer u ons daartoe bestemd formulier gebruikt, uw persoonlijke identificatiegegevens hebt ingevuld en bekrachtigd, dan wordt u automatisch overgebracht naar de beveiligde omgeving van een partnerbedrijf, meestal uw eigen bank. Het gaat om een uitermate beveiligde omgeving waarin u gevraagd wordt gegevens met betrekking tot uw debet/kredietkaart in te voeren.

D. Wat moet u doen bij onrechtmatig gebruik van uw identiteit, diefstal van gegevens of hacking?

Easybrussels heeft alle mogelijke en relevante juridische en technische maatregelen genomen om niet toegelaten toegang tot en gebruik van uw gegevens te voorkomen. Easybrussels wijst dan ook elke aansprakelijkheid af in het geval van onrechtmatig gebruik van identiteit, diefstal van gegevens of cybercriminaliteit. Indien onze computersystemen gehackt worden, zal Easybrussels onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken en u informeren over de getroffen gegevens en de mate waarin ze zijn getroffen.

In geval van onrechtmatig gebruik van identiteit, diefstal van gegevens of cybercriminaliteit nodigt Easybrussels u uit een klacht in te dienen bij de Klachtendienst en bij de bevoegde overheid. Zodra de klacht door de Klachtendienst ontvangen is en behoudens andersluidende instructies vanwege voornoemde overheid, zal Easybrussels de betreffende gegevens twee jaar lang bewaren.

E. Hoe gebruikt Easybrussels uw gegevens?

Easybrussels verspreidt noch verkoopt noch verhuurt gegevens over de gebruiker aan om het even wie maar gebruikt ze om meer inzicht te verwerven in wie de websites (met inbegrip van de sociale netwerken, blogs, forums, enz.), apps en andere technologische voorzieningen en communicatiemiddelen gebruikt. Ook gebruikt Easybrussels uw gegevens om u informatie te kunnen sturen waarop u geabonneerd bent of waarvan we denken dat ze u zou kunnen interesseren. Als u Easybrussels geld verschuldigd bent, kunnen uw gegevens gedeeltelijk worden doorgegeven aan derden, voor louter technische en administratieve verwerking. Deze derden hebben niet de toelating uw gegevens te verspreiden, te verkopen of te verhuren.

1. Doel van de verwerking van uw gegevens

Easybrussels verwerkt uw gegevens uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk genoemde en legitieme doeleinden:

 • Om het verloop van het spel / de wedstrijd / de quiz waaraan u deelneemt mogelijk te maken.
 • Voor het beheer van de relatie tussen Easybrussels en uzelf, voor het beheer van de reclame voor diensten van Easybrussels, van zijn partners of zelfs van derden: zo moet hij uw gegevens verzamelen en gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen en u op de hoogte te houden van wedstrijden, tips en andere informatie die u mogelijk interesseert.
 • Om uw sitegebruik te individualiseren door u inhoud aan te bevelen die u mogelijk interesseert op basis van de dingen waarvoor u belangstelling hebt, van uw leeftijdscategorie en uw eerder gebruik van onze diensten.
 • Om uw voorkeuren en uw gewoonten zo goed mogelijk te kennen teneinde in staat te zijn ons aanbod te personaliseren en u uiteindelijk inhoud, ook van publicitaire aard, aan te bieden die beter overeenstemt met uw profiel.
 • Om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en onze websites en diensten en de inhoud en de reclame die daarin vervat zit af te stemmen (i) op de eigenschappen die u zelf hebt meegedeeld en waarvan wij kennis kunnen hebben (leeftijd, geslacht, enz.) en in voorkomend geval (ii) op het vroegere surfgedrag waarvan we kennis kunnen hebben.
 • Om de geboden inhoud te verbeteren op basis van informatie over wie hem raadpleegt en over de manier waarop die inhoud wordt geraadpleegd.
 • Om de doeltreffendheid en de gebruikersvriendelijkheid van de websites van Easybrussels en andere technologische voorzieningen te beoordelen en te verbeteren in het voordeel van onze (internet)gebruikers.
 • Om statistisch onderzoek en marktonderzoek te verrichten: bijvoorbeeld om uw interessegebieden te evalueren en om de ontwikkeling van wedstrijden, spelletjes, quizzen en de communicatiestrategieën van Easybrussels beter af te bakenen.

2. Bewaringsduur van uw gegevens

Easybrussels bewaart uw gegevens slechts voor een periode die niet langer duurt dan noodzakelijk is met het oog op de doelstellingen waarvoor ze worden verwerkt en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

3. Mededeling van uw gegevens

Easybrussels kan uw gegevens meedelen aan zijn administraties en aan zijn partners voor het vervullen van precies dezelfde doelstellingen als de hierboven vermelde, mits het delen van de informatie behoorlijk en rechtmatig is om een welbepaald, uitdrukkelijk vermeld en legitiem doel te bereiken.

Om u in contact te brengen met producten of diensten die u kunnen interesseren kan Easybrussels uw gegevens eveneens meedelen aan andere ondernemingen, mits u daartoe uitdrukkelijk de toestemming hebt verleend.

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen die optreden in naam van Easybrussels of voor diens rekening, met het oog op verwerking in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld (bijvoorbeeld een transportbedrijf dat u de prijs moet bezorgen die u hebt gewonnen bij een wedstrijd of een onderneming die de nieuwsbrieven verzendt). Easybrussels vergewist zich ervan dat zijn eigen onderaannemers voor de vereiste bescherming instaan, d.w.z. dat hij de contractuele waarborg eist dat zijn onderaannemers uw gegevens uitsluitend zullen verwerken voor het toegelaten doel en met de vereiste discretie en beveiliging.

4. Recht op toegang, rechtzetting en verzet

Easybrussels maakt er een erezaak van dat u zelf de baas blijft over uw gegevens. Daarom kunt u de gegevens die u aan Easybrussels hebt meegedeeld te allen tijde corrigeren, aanvullen of schrappen door in te loggen op uw persoonlijk account.

Lukt dat niet, dan beschikt u overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven te allen tijde over de mogelijkheid om uw recht op toegang, rechtzetting, bezwaar, beperking, schrapping en, sinds 25 mei 2018, overdraagbaarheid uit te oefenen. Neem daartoe contact op met de Klachtendienst.

Als u geen publicitaire aanbiedingen (nieuwsbrieven enz.) meer wenst te ontvangen van Easybrussels, van zijn partners of van derde bedrijven, kunt u dat te allen tijde laten weten door contact op te nemen met de Klachtendienst of door te klikken op de uitschrijflink in de reclamemail, om u te verzetten tegen verzending in de toekomst.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

De toegang tot uw gegevens is beperkt tot personeelsleden van Easybrussels die ze moeten kennen en die strikte vertrouwelijkheidsnormen naleven bij de verwerking van uw gegevens.

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen heeft Easybrussels de hoogst mogelijke beveiligingsnormen in het leven geroepen en werkt Zij uitsluitend met onderaannemers die daaraan eveneens onderworpen zijn. Ondanks de middelen die worden ingezet om een betrouwbare website te maken, wil Easybrussels eraan herinneren dat het internet geen 100% veilige omgeving is. Bijgevolg aanvaardt Easybrussels geen aansprakelijkheid of waarborg met betrekking tot de veiligheid van uw gegevens wanneer zij via het internet circuleren.

6. Overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie

Overeenkomstig de regelgeving met betrekking tot het privéleven mogen persoonsgegevens uitsluitend worden overgedragen aan landen die een gelijkaardig beveiligingsniveau waarborgen en die bepalingen naleven die identiek of gelijkwaardig zijn aan die van de Europese privacyregelgeving. Land, duur van de overdracht, bewaartermijn, aard van de gegevens en de precieze doelstellingen zijn criteria die geval per geval onderzocht moeten worden.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest garandeert geen verwerking of opslag van gegevens te activeren in landen die niet dezelfde waarborgen kunnen bieden, behalve indien:

 • de betrokken persoon daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
 • de overdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (tussen de gebruiker en Easybrussels);
 • de overdracht noodzakelijk is voor de beëindiging of de uitvoering van een contract dat is afgesloten of nog af te sluiten is tussen de verwerkingsverantwoordelijke en een derde in het belang van de gebruiker;
 • de overdracht noodzakelijk of wettelijk verplicht is (belangrijk publiek belang of publiek recht);
 • de overdracht plaatsvindt vanaf een openbaar register bedoeld om het publiek te informeren.

7. Verzending van reclame via e-mail en andere communicatiemiddelen

Easybrussels zal u met genoegen via e-mail en/of via andere communicatiemiddelen (Facebook, twitter, forums, enz.) zijn nieuwsbrieven, wedstrijden, tips bezorgen of andere informatie die u zou kunnen interesseren.

Uiteraard beschikt u te allen tijde over het recht om u zonder kosten te verzetten tegen het verder gebruik van uw persoonsgegevens voor het verzenden van reclame uitgaande van Easybrussels, zijn administraties, partners of derde bedrijven. Om u te verzetten tegen verdere verzending van dergelijke berichten, hoeft u slechts een van de volgende opties te kiezen:

 • klikken op de uitschrijflink in de reclamemail;
 • Contact opnemen met de Klachtendienst
 • de parameters van uw account wijzigen.
Alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij uw mailadres en/of andere relevante persoonsgegevens doorgeven aan onze partners en aan andere derde bedrijven zodat zij u aanbiedingen van producten of diensten kunnen sturen die u zouden kunnen interesseren.

8. Hypertextlinks naar andere websites

De websites van Easybrussels en zijn diensten kunnen hypertextlinks naar andere websites bevatten die niet door Easybrussels geëxploiteerd of gecontroleerd worden. Bijgevolg kan Easybrussels niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites, evenmin als voor de praktijken die de derden die ze exploiteren er inzake gegevensbescherming op na houden en die kunnen verschillen van de onze.

III. Beleid inzake cookies

Om het gebruik van zijn website te vergemakkelijken en hem aangenamer te maken, maakt Easybrussels gebruik van cookies. Cookies stellen de website in staat uw handelingen en voorkeuren (gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere weergaveparameters) een tijd lang te onthouden, zodat u die gegevens niet telkens opnieuw hoeft op te geven wanneer u de site raadpleegt of van de ene pagina naar de andere surft.

A. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- of eventueel cijferbestand dat door een website wordt bewaard op uw computer of op een ander technologisch toestel (smartphone, tablet…) dat u gebruikt om de site te raadplegen. Cookies zijn bedoeld om uw gebruik van de site van Easybrussels sneller en persoonlijker te laten verlopen naarmate u de site bezoekt en ernaar terugkeert.

Daartoe wisselen cookies gegevens uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari,…) en de server die catalogus.be.brussels host. Cookies geven bijvoorbeeld informatie over uw voorkeuren inzake de weergave van de site (taal, lettergrootte…), over uw navigatiegeschiedenis, uw keuzes uit de opties die een site voorstelt of registratiegegevens. Cookies stellen Easybrussels bijvoorbeeld in staat nieuwe gebruikers te vergelijken met oude, inzicht te verwerven in de manier waarop men op de website navigeert, sitebezoekers te tellen en gegevens te verkrijgen waarmee Easybrussels de manier van surfen in de toekomst zal verbeteren.

Cookies laten geen spoor van persoonlijke gegevens achter over een gebruiker en identificeerbare gegevens worden nooit geregistreerd. Als u niet wenst dat cookies gebruikt worden, moet u de parameters van uw computer configureren om alle cookies van websites te wissen en/of een melding te ontvangen indien cookies zijn opgeslagen. Als u de configuratie voor cookies niet wilt wijzigen, kunt u gewoon uw bezoek aan de website verderzetten.

B. Welke soorten cookies gebruiken we?

Soort cookie Verplicht / facultatief Naam van de cookie en bewaarduur Bedoeling van de cookie
Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen Verplicht.
Analytische cookies en prestatiecookies Verplicht.

Google Analytics.

Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan tot 2 jaar bedragen.

Bijvoorbeeld het aantal bezoekers kennen, hun geografische locatie, hun surftraject op de site (hoe en via welke pagina ze op de site beland zijn, welke pagina's die ze tijdens hun sessie bezochten en de pagina waarlangs ze de site verlieten), het tijdstip van het bezoek...
Functionele cookies Facultatief.
Gerichte cookies Facultatief.
Cookies afkomstig van websites van derden Facultatief.

1. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het surfen

Deze cookies zijn onontbeerlijk om op de website te surfen en gebruik te kunnen maken van de functionaliteit ervan. Ze kunnen in onze systemen niet uitgeschakeld worden. Ze worden op uw terminal geplaatst bij wijze van reactie op wat u doet en wat neerkomt op de aanvraag van een dienst, zoals het bepalen van uw voorkeuren inzake vertrouwelijkheid, inloggen (toegang krijgen tot beveiligde zones van de website) of formulieren invullen.

Ze maken dus mogelijk:

 • tussen de verschillende rubrieken van websites te surfen;
 • formulieren in te vullen;
 • op een veilige manier uw identiteit na te gaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonlijke gegevens wanneer een persoonlijk account werd aangemaakt, met inbegrip van surfen tussen de beveiligde zones van de site waarvoor authenticatie noodzakelijk is.

U kunt uw internetbrowser zo configureren dat hij cookies blokkeert of u waarschuwt over het bestaan van cookies. Als u later die cookies weigert, zullen bepaalde rubrieken van de website of bepaalde aangeboden diensten niet naar behoren werken of zelfs totaal niet werken.

2. Analytische cookies en prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken en in het bijzonder de frequentie waarmee sites bezocht wordt en het gedrag van de gebruikers daarop.

Deze cookies stellen Easybrussels meer bepaald in staat statistieken op te stellen. Bijvoorbeeld door de bezoeken te tellen en de herkomst van de bezoekers te bepalen, zodat Easybrussels de prestatie van zijn websites en zijn diensten kan meten en verbeteren. Ze helpen na te gaan welke pagina's het populairst en het minst populair zijn, te zien hoe bezoekers op Catalogus.be.brussels surfen en hoe zijn diensten worden gebruikt. Deze cookies dienen eveneens om de prestaties in een ander opzicht na te gaan, nl. door te signaleren of er foutmeldingen worden gegeven, hoe vaak dat gebeurt en na welke acties.

De cookies verzamelen geen gegevens waarmee bezoekers geïdentificeerd kunnen worden. Als de gegevens die deze cookies verzamelen al worden bijeengebracht, blijven ze toch anoniem. Deze cookies zijn dan ook uitsluitend bedoeld om de werking van de websites te verbeteren. De gegevens die de cookies verzamelen, worden samengevoegd. Het gevolg daarvan is dat Easybrussels, als u deze cookies uitschakelt, niet zal weten wanneer u zijn site hebt bezocht of zijn diensten hebt gebruikt en dus niet in staat zal zijn de prestatie te bewaken.

Door een website van Easybrussels te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit soort cookies op uw digitaal toestel te ontvangen.

3. Functionele cookies

Functionele cookies, ook wel "functionaliteitscookies" genoemd, zorgen voor verbeterde functionaliteit en personalisering. Ze vergemakkelijken en analyseren immers de werking van websites om het gebruik ervan aangenamer en persoonlijker te maken door de site in staat te stellen te onthouden welke keuzes u hebt gemaakt en u nauwkeuriger en persoonlijker karakteristieken te leveren.

Ze maken het meer bepaald mogelijk:

 • diensten te personaliseren door uw voorkeuren te onthouden (uw gebruikersnaam, taalkeuze, munteenheid, regio waar u zich bevindt, enz.);
 • te vermijden dat u uw keuzes bij ieder bezoek van de site opnieuw moet formuleren (wijzigingen onthouden die de gebruiker heeft aangebracht, zoals tekstgrootte of lettertype) ;
 • gegevens te verzamelen die op online formulieren worden meegedeeld;
 • diensten te leveren die u hebt gevraagd (zoals het bekijken van een video of het achterlaten van een commentaar op een blog);
 • statistieken op te stellen (bijvoorbeeld van het aantal unieke bezoekers);
 • het gebruik van de website en de populariteit van onze pagina's te analyseren.
Deze cookies zijn eigen aan het content management platform (bijvoorbeeld WordPress, Drupal, Liferay, Craft CMS), een soort van software die kan worden omschreven als de "motor" van een site.

De gegevens die deze cookies verzamelen, worden anoniem gemaakt en kunnen uw surfgedrag op andere sites niet volgen. Bovendien verlopen deze cookies wanneer uw browser afsluit, met uitzondering van het cookie dat uw taalvoorkeur instelt. Ze worden dus van uw computer of ander digitaal toestel verwijderd wanneer u deze software afsluit.

Door een website van Easybrussels te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit soort cookies op uw toestel te ontvangen. Als u deze cookies blokkeert, kan het zijn dat deze diensten geheel of gedeeltelijk niet naar behoren functioneren.

4. Gerichte cookies

Deze cookies verzamelen gegevens met betrekking tot uw surfgewoonten op het internet en uw gebruik van de diensten van Easybrussels teneinde u reclame aan te bieden die op u is afgestemd en die strookt met uw interessegebieden. Ze kunnen ook mogelijk maken het aantal keren dat u een reclameboodschap ziet te beperken en helpen Easybrussels om de doeltreffendheid van zijn reclamecampagnes te evalueren. Doorgaans worden ze door reclamenetwerken geïnstalleerd met toelating van de operator van de website. Ze onthouden de bezoeken aan een website en delen die informatie met andere ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebedrijven). Deze gerichte cookies zijn veelal gekoppeld aan de functionaliteiten van de website die door het partnerbedrijf worden geleverd.

Ze maken het mogelijk:

 • te voorkomen dat u herhaaldelijk wordt geconfronteerd met dezelfde reclameboodschappen;
 • de doeltreffendheid van onze verschillende communicatieacties of van een reclamecampagne te meten;
 • de reclame op onze websites en andere communicatieplatformen te personaliseren.

De gegevens worden verzameld en gedeeld met derden om op bepaalde soorten publiek te kunnen mikken en optimaliserende oplossingen voor te stellen voor onze administraties, beheerders en eventueel adverteerders. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en een individu kan via de verzamelde gegevens niet geïdentificeerd worden.

Gerichte cookies zijn gebaseerd op het unieke identificatienummer van uw browser en digitaal toestel op het internet (IP-adres). Blokkeert u deze cookies, dan zult u advertenties blijven zien. Wel zult u ondervinden dat de reclame minder gericht is.

5. Cookies die door derden op onze sites worden uitgebracht

Door toepassingen van derden die in onze site of in onze diensten zijn ingebouwd

Cookies uitgaande van derden kunnen geïnstalleerd zijn in toepassingen van derden die in de websites van Easybrussels of in zijn diensten zijn ingebouwd, in advertenties (illustraties, animaties, video's, enz.) die worden verspreid via advertentieruimte die in de websites van Easybrussels of in zijn diensten zijn ingebouwd. Dat is met name het geval met knoppen als "Delen", "Liken", die afkomstig zijn van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, enz.

Het sociale netwerk dat zo'n toepassingsknop levert, kan u dankzij die knop identificeren, ook als u de knop niet hebt gebruikt tijdens de raadpleging van een website van Easybrussels of van zijn diensten. Dit soort toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk inderdaad in staat stellen uw surfgedrag op een website van Easybrussels of op zijn diensten te volgen wanneer uw account bij het betreffende sociale netwerk ingeschakeld is (niet afgesloten sessie) op uw toestel terwijl u op een website van Easybrussels of op zijn diensten surft.

Het uitgeven en gebruiken van cookies door derden is onderworpen aan het beleid inzake privacybescherming van die derden. Zo heeft Easybrussels helemaal geen controle over het proces dat de sociale netwerken gebruiken om gegevens over uw surfgedrag op zijn websites of op zijn diensten te verzamelen en te koppelen aan de persoonsgegevens waarover zij zelf beschikken.

Easybrussels nodigt u uit het beleid inzake privacybescherming van die sociale netwerken te raadplegen om kennis te nemen van de – met name publicitaire – gebruiksdoeleinden van de surfgegevens die zij dankzij die toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dat beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen uw keuzes bij die sociale netwerken uit te oefenen, meer bepaald door zelf de parameters van uw gebruiksaccounts voor elk van die netwerken te bepalen.

Easybrussels herinnert u eraan dat u te allen tijde, eenvoudig en kosteloos, kunt kiezen voor het weigeren van de registratie van cookies op uw digitaal toestel, zodat Easybrussels noch zijn partners beschikken over de gegevens die cookies verzamelen.

C. Hoe cookies beheren op mijn computer, tablet enz.?

De meeste webbrowsers zijn automatisch zo geconfigureerd dat ze cookies aanvaarden. U kunt uw browser echter zelf configureren om cookies of sommige cookies te aanvaarden of te blokkeren.

Om meer te weten over cookies raadpleegt u: ,Wikipedia .

U kunt cookies die reeds op uw toestel (computer, smartphone, tablet,…) geïnstalleerd zijn te allen tijde verwijderen en de meeste browsers zo configureren dat ze cookies blokkeren. Maar in dat geval zult u misschien zelf bepaalde voorkeuren moeten opgeven telkens wanneer u naar een website van Easybrussels gaat. Bepaalde diensten en functionaliteiten dreigen dan ook niet toegankelijk te zijn. Easybrussels kan u met andere woorden geen toegang tot alle diensten van zijn websites garanderen als u het registreren van cookies weigert.

Als u de commerciële cookies (o.a. Google) wenst te weigeren, dan kunt u dat doen met behulp van deze website: http://www.youronlinechoices.com/.

Dans les paramètres de votre navigateur, vous avez la possibilité de refuser l'installation des cookies. La manière d'activer ou non les cookies et de les supprimer dépend de votre dispositif technologique et de votre navigateur Internet :

IV. Verwerkingsverantwoordelijke

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Kabinet van de Minister-President, Hertogstraat, 7-9, 1000 Brussel) is wettelijk verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens van de gebruiker, ook al treedt Easybrussels (persoon/feitelijk diensthoofd, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel) op als verwerkingsverantwoordelijke. Contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
dpo@sprb.brussels

Bij Easybrussels biedt de feitelijke verantwoordelijke ter zake, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) (Wetstraat 21, 1000 Brussel) op zijn beurt voldoende waarborgen met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen inzake gegevensverwerking.

V. Klachtendienst en functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

A. Klachtendienst

Als u bijkomende informatie wilt ontvangen of een klacht wilt formuleren aangaande de eerbiediging van de privacy of de beveiligingscontroles, kunt u contact opnemen met de Klachtendienst van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Ter attentie van de Klachtendienst
Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel
Tél. :+32 (0)2 800 37 54
e-mail : klachten@gob.brussels

Om optimale verwerking van uw aanvraag mogelijk te maken moet u duidelijk vermelden waartegen u zich verzet (bijvoorbeeld: verzet tegen reclame vanwege de administraties van Easybrussels, van zijn partners, van derden of van Easybrussels).

B. Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO, de afkorting van het Engelse "data protection officer") die aangesteld is krachtens artikel 37 van de algemene verordening over de gegevensbescherming, is te bereiken op het volgende mailadres: dpo@sprb.brussels.